Rüyada dağ görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen detaylar merakla araştırılmaya devam ediyor. Rüya tabirlerinde rüyalarda görülen detaylara geniş yer veriliyor. Peki, rüyada dağ görmek ne anlama gelir? İşte detaylar...

Rüyada dağ görmek, çocuğa, kadına ve seyahate işarettir. Rüyada kendini dağda görmek, bütün isteklerinize kavuşaca­ğınıza işarettir. Dağa Çıktığını Görmek Rüyasında dağa çıktığını görmek, yükselmeye işarettir. Bir kimse rüyasında kendisini bir dağa çıkarken görüp bu çıkma anında zorlandığını ve sıkıntı çektiğini görse, mak­sadına ve gayesine ulaşmasında çok zorluk ve meşakkat çekeceğine; ama dağa çıkarken kolaylıkla çıktığını gören kişi ise, maksadına ve isteklerine çok kolay ve rahat ula­şacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını görmek, yetim ve hastalara iyilik ve ihsanda bulunmaya işâret eder. Rüyada gemiden doğruca dağa çıktığını görmek, kedere, üzüntüye ve ana-babaya karşı gelmeye, günaha işarettir. Rüyada bir dağın gökyüzüne (göğe) çıktığını görmek, bir valinin ve bü­yük bir devlet adamının azline (görevden düşürülmesine) ve makamından indirilmeye işarettir. Dağdan İndiğini Görmek Dağdan aşa­ğı indiğini görmek, zillete (rezilliğe) işarettir. Dağdan aşağıya indiğini görmek, itibardan düşmeye, say­gınlığını kaybetmeye veya bir sorumluluktan kurtuluşa, bazen de rahatlığa ve kurtuluşa işaret olarak yorumlanır. Rüyada gökyüzünden bir dağ indiğini görmek, o bölgeye bir vali veya büyük bir idareci geleceğine işarettir. Dağdan aşağıya indiğini görmek, işini kaybedeceği­ne işarettir. Bu seyahat etmek anlamında da yorumlanır. Dağ başında olmak düşmanları yeneceğinize işarettir. Dağı yemyeşil görmek gerek iş, gerekse memuriyet hayatında büyük ilerlemeler olacağı­na işarettir. Dağın yuvarlandığını görmek, iş hayatınızın bozulaca­ğına ve yoksulluğa işarettir. Dağdan aşağı yuvarlanmak ölüm teh­likesine, felakete işarettir. Dağın zelzele yüzünden ikiye ayrıldığını ve yine kavuştuğunu görmek, iş hayatında başarıya ve evde mey­dana gelecek bolluğa işarettir. Dağ başında yabani bir kuş görmek, iyi sayılmaz evinizden birisinin hastalanacağına işarettir. Karanlık içinde dağa yükselmek akraba veya dostlarınızdan birinin ölüm haberini almaya ve büyük tehlikeye işaret sayılır. Dağdan dağa at­lamak sevgiliye kavuşmaya ve uzak bir memlekete seyahat etme­ye işarettir. Dağdan suya atlamak keder ve fakirlikten kurtulmaya ve ferahlığa işarettir. Dağın Yıkıldığını Görmek Dağın üzerine doğru yıkıldığını görmek, karı-kocanın ayrılmasına ve kavga edeceklerine işaret olduğu gibi da­ğın yıkılmasından zararsız kurtulursa boşandıktan sonra tekrar mesut bir evlilik yapılacağına işarettir. Dağın yıkıldığını görmek, büyük ve şiddetli bir olaya işarettir. Dağın üzerine doğru gelmesi (dağın yıkılmasını görmek, yol­culuğa veya zahmetli bir işle karşılaşmaya veya böyle bir işi üzerine almaya veya kendisine ağır ve altından kalkamayacağı bir teklifin yapıldığına gibi şeylere işaret eder. Önemli Dağları Görmek Önemli dağları görmek, (Arafat, Cudi, Lübnan, Uhud ve Tür dağı gibi), selamete, mutluluğa ve muradına kavuşmaya, istediğini elde etmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyada Arafat, Cûdi, Uhud ve Tur dağlarından herhangi birini görmesi, ulema ve sâlihlerin hizmetinde bulunacağına işâret eder. Dağdan ateş çıktığını gör­mek, ani bir ölüm haberi alarak üzülmeye işaret sayılır. Dağa yaslandığınızı görmek, tanıdığınız bazı kişilerden büyük yardım göre­ceğinize işarettir. Rüyada bir dağa yaslandığını görmek, kuv­vetli bir melike dayanmaya işâret eder. Bir dağa yaslanıp dayandığını görmek, büyük, güçlü (paralı zengin, rütbe, makam sahibi, sözü geçerli) bir adama dayanmaya işarettir. Rüyasında bir dağa dayandığını gören kişi, büyük bir devlet başkanına sığınır ve ona dayanır şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir dağa dayandığını görmek, büyük bir kimse­ye, yüksek itibarı olan birine dayanacağına işaret eder şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir dağın gölgesinde otur­duğunu gören böyle bir kişinin himayesinde bulunacağına ve rahat bir yaşam süreceğine işaret eder. Dağın yandığını görmek, saadetinizin bozulaca­ğına ve salgın bir hastalığa işarettir. Rüyada dağın yandığını görmek, büyük bir zatın vefatına, değerli bir kişinin ölümüne işarettir. Rüyada dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi bir zâtın vefatına veya sultanın o kimseye galip gelip kahretmesine işâret eder. Rüyasında bir dağdan düştüğünü fakat, kendisine hiç bir şey olmayıp hemen ayağa kalktığını gören kişinin bu rüyası onun, işlerinde başarılı olamayacağına, gayretlerinin boşa gideceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında dağdan düştüğünü görse, bu onun din ve dünya hayatında eksikliğine ve insanlar arasında rezil olmasına, hor ve hakirliğine işarettir. Dağdan düştüğünü görmek, işinden alınmak, atılmak, işini kaybetmek veyahut bir belaya, musibete, zarara uğramak, zayıflık, düşkün olmak istediğini elde edememek, muradı­na kavuşamamak gibi şeylere işarettir. Dağın yürüyerek üzerinize geldiğini görmek, bir yolculuğa çıkmak üzere iseniz ertelemeniz gerektiğine dair bir ihtardır. Dağda başına taş atmak etrafta hakkı­nızda kötü sözler söyleneceğine ve dostlarınızın sizden yüz çevi­receklerine yorumlanır. Rüyada dağ görmek, dayanılacak (sığınılacak) güvenilecek, yer, yüksek rütbe, büyük makam, büyük zat, büyük siyaset sahibi, zafer, şan-şeref, rahat gibi cihetlere işaret eder. Rüyada otların (yeşilliğin) ve suyun olmadığı bir dağ gör­mek, inançsız ve azgın bir amire (idareciye) işaretle yorum­lanır. Çünkü bu özellikteki dağ, Allah'ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı bir ölü gibidir, değersizdir.

Cafer-i Sadık (R.A.)'ın yorumu:

Rüyada dağ görmek, mülk sahibi olmak, devlet başkanı, devlet büyüğü, zafer ve ra­hata ulaşmaya işaret eder demiştir.

Danyel (A.S.)'ın yorumu:

Bir kimse rüyasında kendisini bir dağın üstünde bulunduğunu ve bu dağın kendi malı ol­duğunu görse, rüya sahibinin büyük bir zata sığınacağına; diğer bir yoruma göre, çok kudret sahibi, adaletli bir baş­kanın himayesine gireceğine işaret eder. Rüyasında dağda kendisi için bir yer edindiğini gören kim­senin bu rüyası devlet başkanının yakın müşaviri olup çe­şitli hizmetlerde bulunacağına işaret eder. Rüyasında kendisinin bir dağdan indiğini gören kimse ma­kamını kaybeder, işinden olur, itibarı düşer, saygınlığı gi­der. Bir diğer yoruma göre, yüksek dağdan indiğini gör­mek, yapmak istediği işten vazgeçeceğine işarettir.

Kirmani'nin yorumu:

Rüyasında bir dağın kendisine ait ol­duğunu görmek, katı kalpli (acımasız, merhametsiz) fakat itibarlı ve şöhreti büyük (çok ünlü) bir zata dost ve arkadaş olacağına işaret olarak tabir olunur. Rüyasında bir dağın etrafında (çevresinde) dolaştığını gören kimse, büyük bir adamın maiyetine (himayesine) girerek mevki ve itibar sahibi olacağına işarettir. Rüyasında bir dağın üzerinde bulunduğu yerin sağlam ol­duğunu görmek, devlet başkanı tarafından büyük bir memuriyete getirileceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişi eğer zengin ise, daha zengin olur, eğer fakir ise, zengin olur, herhangi bir korkusu varsa, korkusu gider, korkudan kurtuluşa erer şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir dağı yıktığını gören kişinin bu rüyası onun kendi hayatını yıkıp yok edeceğine, kendi hayatını ve öm­rünü ziyan edeceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında kendisini bir dağdan attığını fakat kendisine bir zarar gelmediğine gören kimsenin bu rüyası, onun yüksek bir makama geçerek sözü geçerli biri olacağına işarettir şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir dağda kendisini silahlı olarak bulunduğunu veyahut büyük bir adama arkadaşlık ettiğini gören kimse­nin bu rüyası, onun büyük bir hayra ve yüksek bir rütbeye ereceğine işarettir şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir dağa çıkmak istediğini görmek, pek iyi değil­dir. Bu rüyası onun katı kalpli (acımasız, merhametsiz) birin­den yardım isteyeceğine işarettir.

Gabir-il Mağribi'nin yorumu:

Bir kimse rüyasında bir dağa veyahut yüksek bir yere çıktığını görse bu onun muradına kavuşacağına ve isteğini elde edeceğine, rakiplerine galip (üstün) geleceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyada bir dağın titrediğini ve yarıldığını görmek, o bölge­nin idaresinde zayıflığa ve noksanlığa işarettir. Dağın tit­remesinin durması ve yarılan dağın eski haline geldiğini görmek, dertlerden şifa bulmaya, devletin eski gücüne ka­vuştuğuna veya kavuşacağına işarettir. Rüyada sadece toprak bir dağın olduğunu görmek, halkına hiç bir yararı dokunmayan, faydasız, cimri bir devlet başkanma işaret eder şeklinde tabir olunur.Rüya da bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, devlet başkanının kudret ve kuvvetle büyük hizmetler ve­receğine ve yardımcılarının artacağına işarettir. Bir kimse rüyasında dağda merdiven gibi yapılmış bir yol­dan yürüdüğünü görse, bu rüyası onun muradına ereceği­ne, amaç ve maksadına kavuşacağına işarettir. Rüyada dağın sadece dikenler ve çalılarla dolu bir dağ oldu­ğunu görmek, söz ve davranışlarıyla, hal ve hareketleriyle halkını rahatsız eden, onlara eziyet veren, yakınlığından yalnızca zarar görülen bir devlet başkanına işarettir.

İmam-ı Nablusi'nin yorumu:

Rüyada büyük bir dağ gör­mek, şanı yüce, şöhreti her yere yayılmış (duyulmuş) görü­şü isabetli, işlerinin önünü ve sonunu çok iyi düşünüp hesaplayan, hatırı, itibarı, büyük, heybetli ve şöhretli, büyük bir kimseye işaret olarak tabir olunmuştur. Bir kimse rüyasında uzaktan gördüğü bir dağı uzun uzun seyrederek baktığını görse, bu rüyası onun, önemli bir konu hakkında uzun uzun düşüneceğine ve ondan sonra ne ka­rar verecekse verebileceğine işarettir. Rüyasında kendisini bir dağa çıkmış, o dağın üzerinde otur­muş olduğunu ve o dağın suyundan içtiğini gören kişi eğer layık ve ehilse, güçlü kuvvetli ve kudreti büyük fakat, sert (katı kalpli) ancak idare ettiği halka faydalı olan bir devlet büyüğünden (idareciden) menfaat sağlar, bu devlet büyüğü sayesinde mevki ve makam sahibi olur (yani bu devlet büyü­ğü, onu bir ile vali tayin eder). Dağın üzerinde gördüğü güzel­likler ve içtiği su miktarınca mal ve servet elde eder, o nispetle muradına erer, dileğine kavuşur. Bu rüyayı gören kişi, ticaret ehli esnaf biriyse, işi çoğalır karı ve kazancı artar, fakir biriyse, zengin olur, sıradan halktan biriyse, çevresin­de saygınlığı (itibarı) görülmeye başlar şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir dağı yıktığını gören kişi halkın saygı göster­diği büyük bir kişiye zarar verir, onu kahredecek kadar haksızlıkta bulunur şeklinde yorumlanır. Rüyasında bir dağı kendi arkasına yüklenmiş olduğunu ve ağırlığını hissettiğini gören kişi önemli ve değerli bir kim­senin itibarlı bir insanın zahmetini çekeceğine işarettir. Eğer rüyadaki yüklendiği dağın ağırlığını hissetmezse da­ğı kolayca taşıyormuş gibiyse, bu taktirde hizmetinde bu­lunduğu kişiden zahmet çekmez ve onun hizmetinden ra­hatsızlık duymadığına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında bir dağın kendisine doğru geldiğini görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya düşmeye işarettir. Rüyasında kendi üzerine dağdan taşlar atılıyormuş olduğu­nu gören kişinin bu rüyası kendisine söz atılacağına ve bazı sözlere ve eleştirilere muhatap olacağına işaret eder.

Salimi'nin yorumu:

Rüyada dağ görmek, büyük bir kıs­metle yorumlanır. Rüyasında bir dağa çıkmak için tırman­dığını (dağ yoluna koyulduğunu) görmek, çok para kazan­mak, karlı bir iş amacıyla uzak bir sefere (yolculuğa) çıka­cağına işaret eder şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında dağda çiçekler topladığını ve çiçekleri demet yaptığını görmek, kazandığı ve eline geçen paraları hayırlı işlerde ve hayır işlerinde sarf  edeceğine işarettir. Bir kimse rüyasında dağda otların (çimenlerin) üzerinde ibadet ettiğini (namaz kıldığını, dua ettiğini) görse, bu onun (rüya sahibinin) Cenab-ı Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazandığına işarettir. Dağın eteğinde bulunan sudan abdest alıp namaz kıldığını gören kimse günahlarından kur­tulmuş olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır. Dağda, dağ üstünde bulunduğunu görmek, yakınlık, dostluk kurmak veya mal mülk almak zengin olmak, menfaat el­de etmek gibi şeylere yorumlanır. Dağı yüklendiğini (arkasına aldığını) görmek, ağır bir işi, so­rumluluğu üzerine aldığına işaret olarak yorumlanır. Dağ oyuğuna, mağaraya girdiğini görmek, memur olmaya veya bazı sırlar bildiğine, birçok sırlara ortak olduğuna işarettir. Rüyada dağa veya dağda yerleşmiş olduğunu görmek, iler­lemeye ve yükselmeye devam edeceğine, iyiliğe, hayra doğru yol almaya devama işarettir. Simsiyah zifiri karanlık bir dağ görmek, kedere, belaya ve musibete ve hastalıklara işaret eder. Bir kimsenin rüyada dağ görmesi, şanı yüce ve şöhretli bir sultana işâret eder. Bazen rüyada dağ görmek, mülk ve sultan, zafer, riyaset, rahata kavuşmak ile tabir olunur. Bazen de rüyada görülen dağlar, melikle­re, âmirlere, sâlihlere ve âlimlere işâret eder. Bazı kere de rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp fer­yat etmeye, ızdırap ve işsizliğe işâret eder. Yine rüyada görülen dağ, din ve dünya sahibine işârettir. Rüyada dağ görmek, büyük bir kısmete de işâret eder. Bir kimsenin rüyada bir dağ üzerinde “El­hamdülillah” diyerek Allah Teâlâya hamd etti­ğini görmesi, adil bir devlet reisine işâret eder. Rüyada kendisini bir dağ üzerinde gör­mek, anne babaya âsi olmak ve yakın ecel ile tabir olunur. Bazen rüyada kendisini dağ üstünde görmek, rüya sahibinin bütün arzu ve isteklerine kavuş­masına ve şanının yüce olmasına işâret eder. Rüyada dağın yayılıp açıldığını ve değirmi­leştiğini görmek, kalbi katı ve çetin bir kadına işârettir. Bazen dağın yayılıp açıldığını ve değirmi­leştiğini görmek, gam, keder ve de insanın himmetinin son derecesine işârettir. Rüyada dağ üzerinde ağaçlar görmek, makama, yüksekliğe, insanlar nezdinde güzel isimle anılmaya ve şöhrete işâret eder. Bir kimsenin bir dağ üzerinde secde ettiği­ni veya ezan okuduğunu görmesi, eğer ehilse vali olacağına veya yüksek bir memuriyete getirileceğine işâret eder. Rüyada bir dağın üstünde olup bunu kendi mülkü zannettiğini görmek, kadri yüce bir kimseye işâret eder. Rüyada dağın kendisiyle beraber yürüdü­ğünü görmek, çıkması muhtemel bir harp ile tabir olunur. Yine dağın semâlara yükselerek insanların başlan üzerinde olduğunu görmek, bütün in­sanları kaplayacak korku ve şiddete işâret eder. Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunma­yan bir dağı görmek, kâfir ve azgın bir melik ile tabir edilir. Rüyada üzerinde nebatat ve su bulunan bir dağı görmek, dindar bir devlet reisine işâret eder. Rüyada çıkmakta olduğu dağın yarısına gel­diğinde, orada kalıp ne aşağı inmeye, ne de yu­karı çıkmaya imkân bulamadığını görmek, ömrü­nün yarısında vefat edebileceğine işâret eder. Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmesi, o şehre yeni bir valinin geleceğine işâret eder. Rüyada dağların canlandığını sonradan tekrar eski hallerine döndüğünü görmek, o mıntıka halkına gelecek şiddetli bir korkuya işâret eder. Ancak Allah Teâlâ o korkuyu son­radan onlardan kaldırır. Rüyada dağ ve dağın yürüdüğünü görmek, şiddet ve korkuya; bazen de yolcu için deniz­de boğulmaya işâret eder. Rüyada dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir hadisenin çıkmasına işârettir. Rüyada dağın gölgesinde oturduğunu gör­mek, bir melikin himayesine sığınmaya ve ra­hatlığa işâret eder. Rüyada dağın yere battığını görmek, o yerin idarecisi veya büyüklerinden birinin ölç­ebileceğine işârettir. Rüyada bir dağa sahip olduğunu görmek, kalbi katı, şanı büyük bir zâta arkadaş olmaya ¡şâret eder. Rüyada bir dağın etrafında dolaştığını gör­mek, büyük bir kimseye intisab ile tabir olunur. Bazen dağ, gemilerin demirleyip bekledik­leri limana; bazen de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işârettir. Rüyada bir dağda mağaraya girdiğini gö­ren kimse, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve sadece Rabbine tevekkül eder. Rüyada dağa düzgün bir yoldan geldiğini görmek ise, maksat ve arzuya vâsıl olmaya işâret eder. Rüyada bir dağa tırmandığını gören kimse, kârlı ve kazançlı bir iş için sefere çıkar. Bir kimsenin dağda çimenler üzerinde ibadet ettiğini görmesi, Cenâb-ı Hakk'ın rıza­sına işâret eder. Dağ eteğinde kaynayan bir sudan abdest aldığını görmek ve namaz kılmak, günâhlardan temizlenmeğe ve kalp safasına işâret eder.

Farklı Bir Rüya Yorumcusuna Göre:

Rüya görmenin en güzel yanlarından birisi görülen rüyanın anlamını araştırmaktır. Elde edilen sonuçlara göre rüyanın ne anlama geldiği kolaylıkla görülebilir. Çünkü ortaya çıkan anlamlar kişilerin gerçek hayatını etkileme şansına sahip olacaktır. Sizler için rüyada dağ görmek ne demek? Kısaca ne anlama gelir tüm detayları ile derledik. 

Görülen rüyalar birçok açıdan yararlı olmaktadır. Özellikle gerçek hayatın ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmak için rüyalardan yararlanılmaktadır. Bundan dolayı rüyaların yorumlarına bakmak gerekmektedir. Rüyaların anlamlarına göre gerçek hayatta birçok durum meydana gelebilir. Çünkü görülen rüyalar gerçek hayatın habercisi konumunda yer almaktadır.

Rüyada Dağ Görmek Ne Demek?

Rüyada dağ görmek kişinin çok başarılı birisi olduğunu göstermektedir. Bu başarı ile hayatına devam eden rüya sahibi her açıdan şanslı olacaktır. Çünkü rüyada görülen dağın iyi anlamları bulunmaktadır. Rüya sahibi karşına çıkan fırsatları değerlendirirse eğer oldukça büyük şansları elde edebilir. Özellikle rüyada dağ görmenin kişiyi başarıya ulaştıracağı düşünülür. Bu başarının devam etmesi ise rüya sahibinin elinde olan bir durumdur.

Rüyada dağ gören bir insan sağlam bir karaktere sahip demektir. Çünkü dağ gören insanın oldukça üstün birisi olduğu düşünülür. Bu kişilerin özel ve üstün yetenekleri herkesin dikkatini çekmeyi başaracaktır. Ayrıca rüyada dağ gören kişi yakın zamanda ticari anlamda bir başarı kazanabilir. Kişinin işle alakalı beklediği bir haber varsa eğer bu haber çok yakında gelecektir. Gelen haberin büyük bir ihtimalle olumlu olması beklenir.

 Kısaca Ne Anlama Gelir?

Rüyada dağ gören bir kişi bu dağda gir evde görebilir. Görülen bu dağ evinin oldukça hayırlı olması muhtemeldir. Hatta rüya sahibi önemli bir zenginliğe kısa sürede ulaşma şansına sahip olacaktır. Elde edilen bu zenginlik sayesinde kişinin oldukça çok mutlu olacağı düşünülür. Rüya alimleri dağ görmeyi oldukça hayırlı bir şekilde yorumlarlar. Hayırlı işlerin gelmesi ise oldukça yakındır. Önemli olan rüya sahiplerinin azimli ve sabırlı olmalarıdır. Azimle hareket eden bu kişiler önemli bir zenginliğe kolayca ulaşabilir. 

Rüyada dağ gören kişilerin çevresi de oldukça huzurlu olacaktır. Çünkü dağ gören kişi ailesine ve sevdiklerine birçok konuda yardımcı olacaktır. Rüya sahibinin elde edeceği başarılar çevresinden de takdir görecektir. 

Rüyada dağ gören kişiler bu dağa çıkmaya çalışıyorsa eğer başarıya ulaşması oldukça yakındır. Başarı elde etmek için acele etmemek gerekir. Çünkü en doğru zaman çok yakında karşınıza çıkacaktır. 

Rüyada Karlı Dağ Görmek

Rüyada dağ gören kişiler bu dağın karlı olduğunu görebilir. Karlı olan dağın anlamı ise oldukça olumludur. Çünkü bu dağı gören insanlar başarılı olmaya yakın kişiler olarak bilinmektedir. Özellikle bu rüyayı gören kişinin bekar olması yeni bir evliliğe işaret olabilir. Bu evliliğin oldukça hayırlı olması beklenmektedir. Evli olan kişiler ise evliliğinde daha mutlu olmaya başlayacaktır. Bu rüyanın sayesinde aile içindeki tartışmalar son bulabilir. 

 

Rüyada dağ görmek ne anlama gelir? ile ilgili etiketler Rüya tabirleri