Resmi Gazete'de bugün! 21 Eylül 2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmî Gazete

21 Eylül 2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/23)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/56, K: 2022/100 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/65, K: 2022/102 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/67, K: 2022/103 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete'de bugün! 21 Eylül 2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmî Gazete ile ilgili etiketler Resmi Gazete