Yaşam

MEBBİS Açıöğretim sınavı görevli öğretmen listeleri açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı için görevli olmak üzere başvuru yapanlar listelerin açıklanmasını bekliyor. MEBBİS üzerinden giriş yaparak AÖL sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenlerin başvuru sonuçları açıklandı.Sırada ise öğretmenler MEBSİS üzerinden giriş sağlayarak sınav görevlerini onaylamaları gerekiyor. Peki AÖL sınavlarında öğretmenler görev yerlerini nasıl onaylayacak? Nereden yapacaklar? Ne zamana kadar devam edecek? detaylar haberimizde...

MEBBİS üzerinden giriş yaparak AÖL sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenlerin başvuru sonuçları açıklandı. Öğretmenler sınav görevlerini onaylamaları gerekiyor. Onaylama işlemleri belirli bir tarihe kadar zaman olacak.Peki AÖL sınavlarında öğretmenler görev yerlerini nasıl onaylayacak? Nereden yapacaklar? Ne zamana kadar devam edecek? Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde...

cats_6

MEBBİS üzerinden giriş yaparak AÖL sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenlerin başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi öğretmenleri MEBBİS üzerinden giriş yaparak sınav görevlerini onaylamaları gerekiyor. MEBBİS sınavları için onay işlemleri 23 Mart tarihine kadar sürecek.

SINAVLAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

MEB tarafından yapılacak olan sınavlar 31 Mart 2018 – 1 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Sabahki oturum saat 09:30’ta başlarken, öğlenki oturum saat 14:00’te başlıyor.


ŞİFRE UNUTMA DURUMUNDA YAPILACAK OLAN İŞLEMLER

Öğretmenler şifrelerini unutma durumunda; ‘kullanıcı adı, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Doğum tarihi ve bir yakının kimlik numarasının yazarak yeni şifre talebinde bulunabiliyor. Şifret hatırlatma sayfasına gitmek için tıklayınız

MEB LOGOSU

Bakanlığın bugüne kadar kullandığı logosu günümüz koşullarına uygun olarak revize edilerek güncel yaklaşımlarla yeniden konumlandırılmıştır. Bu çalışmayla kurum logosunun kurum kimliğini ve kültürünü en iyi şekilde ifade etmesi amaçlanmıştır. Mevcut logoda yer alan kitap ve meşale modern bir bakış açısı ile stilize edilip sadeleştirilirken, alevin grafik ifadesi daha da keskinleştirilmiştir. Kullanılan yazı tipinde ise yine sadelik ve okunaklılık esas alınmıştır. Yeni logo; toplumsal gelişimi esas alan Millî Eğitim Bakanlığı´nın, küresel gelişimi de takip eden, yeniliğe açık, güçlü ve dinamik bir kurum olduğunu vurgulamaktadır. Kullanılan Renkler Siyah, ciddiyet ve otoriteyi vurgularken meşalenin ateşindeki kırmızı bayrak rengimiz olmasının yanı sıra canlılığı, azmi ve dinamizmi simgelemektedir. Zemin renkleri ise; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, çıraklık ve yaygın eğitim ve Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlar için ilgili kurum ve kuruluş paydaşlarının amaçlarıyla örtüşecek ve ilk bakışta rahatlıkla ayırt edilebilecek tonlarda hazırlanmıştır.

AMBLEMDE ALEVİN TANIMI

Stilize edilmiş yanan meşale, arka zeminde destekleyici öge olarak tasarlanmıştır. Meşale üç kıvılcımdan oluşmaktadır. Üç kıvılcım, temelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere, bitmeyen bir süreç olarak eğitimin sürekliliğini simgelemektedir. Yanan meşale alevi, Millî Eğitim Bakanlığı´nın bütün zeminli işerinde kullanılacaktır. Logo ile birlikte güçlü bir imaj oluşturması hedeflenmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi
Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”
adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.