Ticaret Bakanlığı Haberleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011'de kurulan ilk olarak yer almış bakanlıktır. Önceki hükümetlerde bulunan Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iç ticaret ile ilgili 4 Genel Müdürlüğün (İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) birleştirilmesi sonucu kurulmuştur.
Görevleri
* Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak; gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, * İç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, belirlenen ticaret politikasını uygulamak, gerekli koordinasyonu sağlamak, *Diğer kurum ve kuruluşların iç ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek, * Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak; gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, * Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer mali yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak; ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol hizmetlerini yürütmek; ihtilaflı durumlarda uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek; gümrük işleriyle ilgili istatistiki bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak, * Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, tasfıyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına göre tasfıyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütmek, * Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak, *Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek, *Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, *Bakanlık hizmetlerine ilişkin olarak uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin çalışmalarını takip etmek, Avrupa Birliğine uyum çalışmalarını yürütmek ve bu konularda görüş oluşturmak, *Ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak; bu amaçla başka kurumların görevi dışındaki alanlarda piyasa gözetim ve denetimi yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, *Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek, *Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemeler yapmak, *Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, sonuçları izlemek ve değerlendirmek, *Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile esnaf ve sanatkar sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek, *Bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kurmak ve çalışmalarını yürütmek, *Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, *Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
Bağlı Birimler
Merkez Teşkilatı
* Avrupa Birligi ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü * Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği * Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı * Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı * Eğitim Dairesi Başkanlığı * Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü * Gümrükler Genel Müdürlüğü * Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü * Hukuk Müşavirliği * İç Denetim Birimi Başkanlığı * İç Ticaret Genel Müdürlüğü * Kooperatifcilik Genel Müdürlüğü * Müsteşarlık * Bakanlık Müşavirliği * Özel Kalem Müdürlüğü * Personel Dairesi Başkanlığı * Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü * Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı * Strateji Geliştirme Başkanlığı * Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü * Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Teşkilatı
* Yurtdışı Teşkilatı * Daimi Temsilcilikler
Taşra Teşkilatı
* Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar
* Rekabet Kurumu Başkanlığı
Gümrük ve Ticaret bakanları