Gündem |

Flaş gelişme: İlanı Kocaeli Üniversitesi verdi

Kocaeli Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla “sürekli işçi” alımı yapılacağını duyurdu. İlan şartlarını taşıyan adaylar, 15/06/2020-19/06/2020 tarihleri arasında başvurularını Kocaeli İş–Kur İl Müdürlüğü hizmet merkezlerinden şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

İşte sürekli işçi alımı kadrosu, başvuru tarihi, yeri ve şekli ise şöyle:

- Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il (Kocaeli) düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

-Her aday, durumuna uygun meslek unvanından sadece birine başvuru yapabilecektir.

- Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sehven atama yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Asıl listede yer alıp, atanmaya hak kazandıkları kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak.

- Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak. 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.

- Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastane den alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

SÜREKLİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI