Popüler Haberler

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu: Ayetel Kürsi Türkçe Meali Oku

Ayetel Kürsi Arapça okunuşunu sizler için derledik. Ayetlerin en büyüğü ve efendisi olarak bilinen koruyucu sureler arasında yer alan Ayetel Kürsi, farz namazlarından sonra okunmalıdır. Bakara Suresinde yer alan Ayetel Kürsi Türkçe meali ve okunuşu ile faziletleri merak edilir.

Ayetel Kürsi Arapça ve Türkçe okunuşu her Müslüman tarafından bilinmelidir. Her türlü kazadan, beladan, bin türlü musibetten, nazardan, kem gözlerden, depremden ve doğal afetlerden vg. gibi durumlardan korunmak adına Allah’a sığınmak için okunulan Ayetel Kürsi, nice sırlarıyla beraber en faziletleri surelerden birisidir.

Bakara Suresinin 255. ayet-i kerimesinde bulunan Ayetel Kürsi için Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) onu ‘Ayetlerin Efendisi’ olarak tanımlamıştır. Kötülüklere ve musibetlere karşı koruyucu özelliklere sahip olan Ayetel Kürsi, farz namazlarından sonra okunduğu gibi diğer farklı vakitlerde de Allah’a sığınmak adına ve şerden korunmak niyetiyle de okunur.

İslam’ın ilk şartlarından olan Kelime-i şehadet ve Kuranda geçen İhlas Suresi her ne kadar Allah'ı tanıtıyor ise Ayetel Kürsi de bu anlamda daha detay ve geniş anlamıyla bu özellikleri içermektedir.

Ayetel Kürsi Hadisleri

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir. (Müslim, “Müsâfirîn”, 258)

“Eserlerde (rivayetlerde) vârid olmuştur ki, bir kimse yola çıkmazdan önce Ayetel-Kürsiyi okursa, evine dönünceye kadar başına hiç, bir belâ gelmez.” (Buhârî, “Hac”, 1)

Ayetel Kürsi Ne İçin Nerelerde Okunur?

Namaz esnasında zammı sure olarak okunabildiği gibi farz namazlardan sonra tesbihten önce de Ayetel Kürsi okunabilir. Ayetel Kürsiyi namaz haricinde dua olarak ihlas, nas ve felak sureleri ile beraber okumanın faziletli olduğu Kuranda geçmektedir.

• Evde bolluk ve bereket için Ayetel Kürsi okunabilir.
• Kem bakışlı gözlerden ve nazardan korunmak için Ayetel Kürsi okunabilir.
• Yolculuk esnasında kaza beladan korunmak için Ayetel Kürsi okunabilir.
• Sihirbaz ve büyücüleri evden uzak tutmak için Ayetel Kürsi okunabilir.

Ayetel Kürsi Kuranda Kaçıncı Sayfada?

Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim sıralamasının 2. Sûre-i Celîlesi olan Bakara Suresinin 255. ayetinde yer almaktadır. Kuran-ı Kerim'deki Ayetel Kürsi suresinin içeriğinde; tevhid, emir ve hükümler ile kıssaların ilimlerini birbiriyle iç içe zikrettiği görülmektedir.

Ayetel Kürsi de Allah’ın birliği, onun (Hayy) oluşu, zâtı ile (Kayyum) oluşu, yarattıklarının sıfatlarından ve onlara benzemekten aykırı oluşu, yarattıklarının hepsinin onun tasarrufunda olduğu, kudretinin arz ve semâlarda bütününün içine alması, zatının büyüklüğü ve yüceliği gibi konuları üzerinde durulmaktadır.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe Meali (Okunuşu)

• Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
• Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
• Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
• Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
• O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
• O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
• O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
• O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
• O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
• O, yücedir, büyüktür.