İstanbul Şile Belediyesi 36 adet arsayı satışa çıkardı!

İstanbul Şile Belediye’si 36 adet arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Şile ilçesinin Balibey Mahallesi’nde bulunan arsalar, kapalı teklif usülü satılacak. İşte detaylar…

İstanbul Şile Belediye Başkanlığı tarafından 36 adet arsa kapalı teklif usülü satışa çıkarıldı.

Satış ihalesi kapalı teklif usulü ile 17 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan ihalenin, geçici teminat bedeli 127 bin 600 Türk Lirası ile 224 bin 400 Türk Lirası arasında değişiyor. 500 metrekare ile 861,30 metrekare büyüklünde olan arsaların fiyatları ise 4 milyon 251 bin 105 Türk Lirası'ndan başlayarak, 7 milyon 751 bin 700 Türk Lirası'na kadar yükseliyor. 

İşte Şile Belediye Başkanlığı tarafından paylaşılan satış ilanı:

İlan metni:

Mülkiyeti Belediyemize ait; Balibey Mahallesinde kain aşağıda belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhaleler “Balibey Mahallesi Çırak Sokak No:1 Şile/İSTANBUL” adresindeki Şile Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda, aşağıda belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve şartname uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

Şartname bedeli 1.000,00 TL (Bin TL) olup, şartnameler Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) temin edilebilir.

2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nde (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını ihalenin yapılacağı yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda ihale komisyonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün adresi (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi  Tersana Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale saatine kadar Plan ve Proje Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyonu’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi,

Nüfus cüzdan sureti,

Noter tasdikli imza beyannamesi(asıl)

Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Belediye Veznesi) alınmış belge

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

Noter tasdikli imza sirküsü (asıl), (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Belediye Veznesi) alınmış belge

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

Mersin'de YPG operasyonu: 2 gözaltı Piyasalar açıldı! İşte yatırım araçlarında son durum Gecenin Ucunda Dizisi İlk Firesini Verdi! Başrol Veda Etti
Sonraki Haber